Vysoké nároky na profesní kvalifikaci jsou nutností vzhledem k nárokům na pomáhající profese (odborná týmová spolupráce) i vzhledem k rizikům, které může přinášet terapeutický obor směrem ke klientům.

Kvalifikační standardy profese „arteterapeut“ jsou souborem vědomostí, dovedností a znalostí, bez kterých není možné se k této profesi hlásit.

Patří k nim:

  1. Soubor teoretických vědomostí (psychologie, psychopatologie, psychodiagnostika, vývojová psychologie, sociální psychologie, psychoterapie)
  2. Osobnostní, manuální a intelektové dovednosti (skupinová práce, dovednosti a návyky potřebné pro výkon povolání v rozsahu kompetencí arteterapeuta, znalost a dodržování etických pravidel)
  3. Praktické dovednosti (vytvoření nosného terapeutického vztahu, vedení výtvarné tvorby klientů a aplikace znalostí v terapeutické práci)