Arteterapie ve zdravotnictví

Arteterapeut může vykonávat své povolání v rozsahu své odborné způsobilosti. Práce arteterapeutů v současné době využívá mnoho nemocnic a doléčovacích zařízení. Arteterapeuté´pracují jak s dětmi, tak s dospělými.  Vzhledem k složitému legislativnímu rámci v současné době pracují jako arteterapeuté především lidé se vzděláním psychologa, psychoterapeuta,  či zdravotní sestry.

 

Arteterapie v pedagogické oblasti

V pedagogické oblasti se v České republice cca od 90. let 20. stol. rozvíjí na průniku esteticko-výchovných a exresivně-terapeutických oborů artefiletika (www.artefiletika.cz). Vyučuje se na některých pedagogických fakultách jako renomovaná specializace v rámci kateder výtvarné výchovy. Její podstatou je propojení expresívních (uměleckých) aktivit s jejich reflexí, která se uskutečňuje prostřednictvím dialogu v tvůrčí skupině. Reflexe má sloužit k poznávání kultury, lidí, přírody na základě sebepoznávání. Toto výchovné pojetí využívá uměleckých výrazových prostředků k integrativnímu duševnímu rozvoji a k pozitivní prevenci psychosociálních poruch, zejména u dětí a mladých lidí. Cílem artefiletiky je poskytnout člověku příležitost k odhalení vlastních psychických možností i mezí, dát mu šanci nalézat jeho místo a jeho úlohy v lidském společenství a vybavit ho citlivostí k bolesti druhých bytostí. Uvedený způsob poznávání má směřovat k rozvoji tvořivosti, expresívních dovedností, komunikačních a sociálních schopností, adaptivního rozhodování a kritického myšlení.

Teoreticky se opírá o psychologické teorie tvořivosti a vyznačuje se jednak důrazem na originalitu a spontaneitu a jednak snahou co nejlépe žáka motivovat a vtáhnout ho do prožitku.

Arteterapie v sociální oblasti

V současné době se arteterapie prosazuje také v sociální sféře, při práci s klienty s duševním onemocněním, s klienty se závislostmi či s jiným dlohodobým problémem. Často bývá zahrnuta do programů péče  individuální, skupinové či rodinné. Pracuje se s ní při psychoprofilaxi, poradenské praxi i v oblasti prevence. Klienty jsou děti i dospělí.