ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
 • Číslo: 26 - barevná kopie
 • Cena: 188,- Kč

Úvodní slovo

Milí čtenáři,
časopis Arteterapie, který jste právě otevřeli, je svým způsobem v řadě čísel bezprostředně předcházejících exemplářem výjimečným. Jeho specifikum spočívá v tom, že je opět, jako v několika prvních ročnících, zaměřený na určité téma, které je společné všem příspěvkům. Tímto tématem je dnes využití arteterapie při práci s dětmi sociálně či kulturně znevýhodněnými. Sociokulturní znevýhodnění dětí je oblast, která je v pomáhajících profesích velmi aktuální a žádá si nové způsoby práce, nové soustředění na jiná centra zájmu a nové přemýšlení. Arteterapie se svým potenciálem dorozumět se a porozumět si prostřednictvím výtvarných aktivit je jedním z významných prostředků jak podpořit, poznávat i rozvíjet.

Potenciál arteterapeutické práce v takto specializované podobě v oblasti pedagogické nebyl však zatím dostatečně využit, ačkoli je arteterapie aktivita, která se může využívat v prevenci mimo oblast zdravotnictví, je uplatnitelná ve volnočasových aktivitách a pomáhá pochopit a „diagnostikovat“ potřeby dětí, se kterými učitelé a vychovatelé pracují. Arteterapie je cesta, na které se snažíme výtvarnými prostředky rozvíjet pozitivní potenciál člověka a posilovat jeho identitu, v našem případě osobní i kulturní, redukovat traumata, zejména traumata vztahující se k úzkosti a tísni imigrantů, a přispívat k prevenci sociálně patologických jevů. Práce s výtvarnou tvorbou by měla přispívat k redukci etnických bariér. Nabytí sebevědomí a nových schopností často přinese změny v hodnotovém žebříčku a pro děti s těžkým osudem může být významným osobnostním přínosem, ať už to jsou děti z chudšího prostředí, děti deprivované, děti vyrůstající bez rodičů, děti imigrantů, všechny ty, které mají z nějakých důvodů ztížený přístup do společnosti. Pro tyto děti bývá těžké navázat kontakt s vrstevníky.

Výsledky dosavadních projektů zaměřených na sociální a/nebo kulturní znevýhodnění poukazují na skutečnost, že kultura s výtvarnými počiny má důležitou integrační roli. Kulturní aktivity, které přímo pracují s vyloučenými, mají pozitivní vliv na jejich zdraví, sebevědomí, schopnosti a návrat či začlenění do společnosti. Na základě projektového záměru MŠMT zdokonalit systém celoživotního vzdělávání v oblasti pedagogické, psychologické a výchovné péče o děti se sociokulturním znevýhodněním jsme v rámci Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vypracovali spolu s partnerem – Českou arteterapeutickou asociací – projekt, jehož záměrem je vzdělávání pedagogů. Nese název Zdokonalování systému celoživotního vzdělávání v oblasti pedagogické, psychologické a výchovné péče o děti se sociokulturním znevýhodněním prostřednictvím arteterapeutických aktivit. Za konkrétní cíl si projekt klade zpracovat koncepci systému vzdělávání pedagogů, kteří se při své práci potkávají s dětmi z nějakých důvodů více či méně vyloučenými ze společnosti. Jde v něm tedy zejména o zvýšení speciálně pedagogické kvalifikace a rozšiřování speciálně pedagogické kompetence učitelů. Studium se realizuje formou celoživotního vzdělávání na Jihočeské univerzitě ve dvousemestrálních kurzech zaměřených na rozvoj komplexní péče o děti a žáky se speciálními vzdělávacími a výchovnými potřebami, se zvláštním důrazem na děti cizinců a azylantů, děti a žáky z odlišného sociálního a kulturního prostředí. (Přihláška je vložena v časopise.) Arteterapie, která je v této formě vzdělávání využívána jak sebezkušenostně, tak výukově, je zaměřená na rozvoj osobnosti a vytváření a posilování identity. Kurzy obsahují přednášky i praktické výtvarné aktivity. Frekventanti se v rámci přednášek seznamují s vybranými tématy z psychologie, zejména vývojové a sociální, dále pak psychologií hodnot a psychologií předsudků, dozvědí se o sociálně patologických jevech a využití arteterapie při jejich prevenci, učí se interkulturním dovednostem z pedagogiky a psychologie. V rámci seminářů se učí využívat arteterapii při práci ve skupině, absolvují interaktivní seminář o uskutečněných akcích s vietnamskými dětmi. V rámci týdenního kurzu se uskuteční přednášky a cvičení z oblastí arteterapeutické metodiky, abreakčních technik a arteterapeutické práce s emocemi. Frekventanti mají v průběhu studia pro svou praxi, která se předpokládá, zajištěnou supervizi ze strany supervizorů České arteterapeutické asociace. Jedním z výsledků snah o novou oblast uplatnění arteterapie je toto podzimní číslo časopisu, do něhož přispěli ti, kteří se v dané oblasti profesně angažují. Na druhé pololetí příštího roku plánujeme ještě jedno takto zaměřené číslo.

Miroslav Huptych

Obsah čísla

 • Úvodní slovo
 • ARTETERAPIE:
  • Artestřípky z JAR („JARteterapie“) (Helena Gráfová)) OTEVŘÍT
  • Oceň svoju vlastnú krásu: Rasizmus, formovanie identity a arteterapia (Eileen P. McGann)
  • Původ jedince v odlišných kulturách a jeho cesta za uměním (Radka Vejrychová)
  • Arteterapie s dětmi z dětských domovů (Petr Bachtjan) OTEVŘÍT
  • Význam a využití individuální arteterapie u dítěte s poruchou chování s nařízenou ústavní výchovou (Jan Škorka)
  • Jak arteterapie pomáhá rozvíjet dary, s nimiž se všichni rodíme (Zuzana Čepelíková)
  • Arteterapia a detská onkológia (Zuzana Krištínová)
  • Řeč obrazů je tím nejuniverzálnějším jazykem. Rozhovor s Tomášem Valčikem, pedagogem volného času v uprchlických táborech (František Kšajt) OTEVŘÍT
  • Rodiny mají v terapii svou barvu i vůni. Rozhovor s rodinným terapeutem Zdeňkem Riegerem (František Kšajt)
  • Vzpomínka na Ondřeje Bičovského
 • ARTEFILETIKA:
  • Aplikace fenomenologické reflexe výtvarného artefaktu. Zpráva z výzkumu (Zdeněk Staněk)
  • Jerk očima dětí z dětského domova – dětská interpretace jerkových klipů vyhodnocovaná v kontextu ideologické analýzy mediálních obrazů (Hana Ludvíková)
  • Hodnoty a postoje žáků 7. tříd. (Klára Horáková)
 • DRAMATERAPIE: Kognitivně behaviorální terapie a dramaterapie. Možnosti a meze (Roman Procházka, Michal Růžička)
 • MUZIKOTERAPIE:
  • Podpůrná vývojová muzikoterapie (Matěj Lipský)
  • Umělecké terapie na konferenci Ars Terapeutica v Brně (František Kšajt)
 • NA ZÁVĚR: Léčení u různých národů v historii IV. (z četby vybral Miroslav Huptych)
Supervize ČAA

Supervize ČAA

ČAA otevírá možnost skupinové supervize pro všechny zájemce. Pro členy ČAA platí zvýhodněná cena.
Supervize

Supervize

V případě zájmu o skupinovou artesupervizi kontaktujte kancelář asociace (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Zde je místo pro Vaši inzerci.
Více informací.